Niemcy Belgia Polska Francja

15 października 2013 r. w Luksemburgu miało miejsce spotkanie ministrów pracy Unii Europejskiej, którego celem była dyskusja nt. projektu wprowadzenia zmian w dyrektywie z 1996 r., dotyczącej delegowania pracowników za granicę. Omawiany projekt zakłada zapewnienie lepszej ochrony socjalnej delegowanych pracowników oraz walkę z coraz częstszym łamaniem przepisów związanych z tą formą świadczenia usług. Jednocześnie podkreśla …
Czytaj więcej

Dzięki negocjacjom, które prowadzone były przez strony zbiorowego układu pracy, dnia 1 sierpnia 2013 roku została wprowadzona nowa stawka minimalna w branży budowy rusztowań w Niemczech. Obecnie wynosi ona 10 € za godzinę dla wszystkich grup płacowych i obowiązuje na terenie całego kraju. Dotyczy zakładów pracy branży budowy rusztowań, czyli zakładów, które ze względu na …
Czytaj więcej

Prowadzenie działalności przez przedsiębiorców za granicą wiąże się z pewnym ryzykiem. Chodzi m.in. o niebezpieczeństwo wypadków, którym ulec mogą pracownicy podczas świadczenia usług za granicą. Dlatego warto znać prawa i obowiązki pracodawcy związane z ubezpieczeniem wypadkowym. W stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej wiążące są przepisy rozporządzenia nr 883/2004 oraz 987/2009, które gwarantują przy oddelegowaniu …
Czytaj więcej

W ramach walki z nadużyciami w zakresie wypłacanego wynagrodzenia, z dniem 1 września 2013 r. w Belgii została wprowadzona zasada solidarnej odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Nowy rozdział dotyczący tych przepisów dołączono do ustawy z dnia 12 kwietnia 1965 r. o ochronie wynagrodzenia pracowników. Ramy prawne zostały stworzone już w marcu 2012 r. w ustawie …
Czytaj więcej

Wysyłając pracownika do wykonania pracy w miejscu innym, niż wskazuje umowa, musimy ustalić, czy odbywa się to w ramach delegacji służbowej, czy też oddelegowania. Rozróżnienie to jest bardzo istotne zarówno pod kątem prawa pracy, jak i na gruncie prawa podatkowego. Różnice w definicji Prawną definicję delegacji wskazuje nam Kodeks pracy. Artykuł 775 tego kodeksu stanowi, …
Czytaj więcej

Zgodnie z Dyrektywą Rady 93/104/EG czas pracy oznacza każdy okres, podczas którego pracownik wykonuje pracę, jest do dyspozycji pracodawcy i wypełnia swe czynności lub obowiązki, zgodnie z przepisami krajowymi i/lub praktyką krajową. Jeżeli chodzi o Republikę Federalną Niemiec, to czas pracy rozumie się jako czas od początku aż do zakończenia pracy, bez przerw na odpoczynek …
Czytaj więcej

5 lipca 2013 r. po długich negocjacjach między partnerami społecznymi (organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi) oraz belgijską Minister Pracy, Monicą De Coninck,  zostało zawarte, a następnie zatwierdzone przez rząd, porozumienie w sprawie ujednolicenia statusu robotnika i pracownika. Wypracowany kompromis ma na celu wyeliminowanie od 1 stycznia 2014 r. dyskryminacji między pracownikiem a robotnikiem z uwagi …
Czytaj więcej

25 i 26 czerwca 2013 r. w ramach “Narodowego planu walki z nielegalnym zatrudnieniem (2013-2015)” skontrolowano ponad 1800 przedsiębiorstw budowlanych na 300 placach budowy na terenie całej Francji, co umożliwiło sprawdzenie warunków zatrudnienia ponad 6000 pracowników. W czynnościach kontrolnych wzięło udział ponad 3000 specjalnie wykwalifikowanych do tego celu pracowników administracyjnych. Szczególną uwagę przywiązywano do warunków …
Czytaj więcej

Oddelegowanie pracowników za granicę (ang. Expatriates) stało się rozwiązaniem powszechnie stosowanym w wielu firmach, dzięki postępującej globalizacji i możliwości eksportu usług. Na czas oddelegowania pracownika, pracodawca zobowiązany jest podpisać z nim tzw. umowę o oddelegowaniu, która reguluje prawa i obowiązki podczas świadczenia usług za granicą. Co do zasady pracodawca proponuje pracownikowi kilkumiesięczne albo kilkuletnie zatrudnienie …
Czytaj więcej

Jednym z dokumentów wymaganych podczas delegowania pracowników jest zaświadczenie A1. Potwierdza ono, że osoba delegowana podlega polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, co pozwala na zwolnienie z obowiązku rejestracji i opłacania składek w zagranicznym ZUS-ie [we Francji odpowiednikiem polskiego ZUS-u jest URSSAF (Unions pour le recouvrement des cotisations de Securite Sociale et d’Allocations Familiales), w Niemczech BFA …
Czytaj więcej

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników