Niemcy Belgia Polska Francja

W 2014 r. najniższa podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych za granicę wzrosła o 33 zł w stosunku do roku ubiegłego i wynosi obecnie 3.746 zł. Od tej kwoty pracodawca musi więc opłacać składki ubezpieczeniowe do ZUS. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy PDOF (Ustawa o podatku dochodowym od osób …
Czytaj więcej

Z dniem 1 stycznia 2014 r. we Francji wzrosła o 1,1% minimalna stawka godzinowa i osiągnęła tym samym wartość 9,53 EUR*. Dla porównania, w 2013 r. płaca minimalna wynosiła 9,43 EUR i w stosunku do roku wcześniejszego była podwyższona jedynie o 0,3%. Z kolei minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi obecnie 1 445,38 EUR za 35-godzinny tydzień …
Czytaj więcej

W poniedziałek 9 grudnia 2013 roku, unijni ministrowie ds. pracy doszli do długo wyczekiwanego porozumienia ws. nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Zdecydowała o tym polska delegacja, która wyłamała się z mniejszości blokującej zmiany i przyjęła francuskie propozycje. Nowe przepisy wprowadzają pojęcie tzw. solidarnej odpowiedzialności. Chodzi w niej o to, by za niewywiązanie się z obowiązków, …
Czytaj więcej

Azbest jest naturalnym minerałem włóknistym, który dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym, zwłaszcza dużej odporności na wysokie temperatury, był dawniej często używany w różnych sektorach, w tym w sektorze budownictwa. Obecnie stosowanie azbestu jest zakazane z powodu jego szkodliwości dla zdrowia. Wdychanie jego włókien unoszących się w powietrzu w wyniku uszkodzenia materiałów zawierających azbest, może …
Czytaj więcej

15 października 2013 r. w Luksemburgu miało miejsce spotkanie ministrów pracy Unii Europejskiej, którego celem była dyskusja nt. projektu wprowadzenia zmian w dyrektywie z 1996 r., dotyczącej delegowania pracowników za granicę. Omawiany projekt zakłada zapewnienie lepszej ochrony socjalnej delegowanych pracowników oraz walkę z coraz częstszym łamaniem przepisów związanych z tą formą świadczenia usług. Jednocześnie podkreśla …
Czytaj więcej

Prowadzenie działalności przez przedsiębiorców za granicą wiąże się z pewnym ryzykiem. Chodzi m.in. o niebezpieczeństwo wypadków, którym ulec mogą pracownicy podczas świadczenia usług za granicą. Dlatego warto znać prawa i obowiązki pracodawcy związane z ubezpieczeniem wypadkowym. W stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej wiążące są przepisy rozporządzenia nr 883/2004 oraz 987/2009, które gwarantują przy oddelegowaniu …
Czytaj więcej

25 i 26 czerwca 2013 r. w ramach “Narodowego planu walki z nielegalnym zatrudnieniem (2013-2015)” skontrolowano ponad 1800 przedsiębiorstw budowlanych na 300 placach budowy na terenie całej Francji, co umożliwiło sprawdzenie warunków zatrudnienia ponad 6000 pracowników. W czynnościach kontrolnych wzięło udział ponad 3000 specjalnie wykwalifikowanych do tego celu pracowników administracyjnych. Szczególną uwagę przywiązywano do warunków …
Czytaj więcej

Oddelegowanie pracowników za granicę (ang. Expatriates) stało się rozwiązaniem powszechnie stosowanym w wielu firmach, dzięki postępującej globalizacji i możliwości eksportu usług. Na czas oddelegowania pracownika, pracodawca zobowiązany jest podpisać z nim tzw. umowę o oddelegowaniu, która reguluje prawa i obowiązki podczas świadczenia usług za granicą. Co do zasady pracodawca proponuje pracownikowi kilkumiesięczne albo kilkuletnie zatrudnienie …
Czytaj więcej

Opisany poniżej schemat przebiegu współpracy zleceniodawcy z podwykonawcą jest opracowany w ten sposób, aby reguły w nim zawarte pozwalały na realizację projektów budowlanych w atmosferze zaufania i szacunku. Jasno sprecyzowane zasady umożliwiają przedsiębiorcom opracowanie strategii działania, której celem jest usatysfakcjonowanie klienta, a finalnym, namacalnym efektem – poprawa jakości prac zrealizowanych w ustalonym budżecie i planie. …
Czytaj więcej

Plan Inwestycyjny (PIVERT) przewiduje poprawę warunków energetycznych mieszkań, aby znacznie poprawić ich komfort cieplny, a tym samym obniżyć koszty najmu ponoszone przez mieszkańców, których sytuacja finansowa jest na ogół niekorzystna. Nadrzędnym celem inwestycji jest optymalizacja oszczędności energii. Wyniki wielu badań pokazują bowiem, że zwiększenie poziomu izolacji pozwala znacznie obniżyć koszty energii, co z kolei przyczynia …
Czytaj więcej

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników