Niemcy Belgia Polska Francja

Strony układu zbiorowego pracy gospodarki budowlanej w Niemczech uregulowały na nowo, ze skutkiem od dnia 01.07.2013 r., układ zbiorowy pracy dotyczący postępowania Kasy urlopowej w branży budowlanej. Zmiany dotyczą kwestii takich jak: Wprowadzenie elektronicznej procedury sprawozdawczej Każdy pracodawca powinien od dnia 01.07.2013 r. wypełniać swój obowiązek zgłoszenia zatrudnianych pracowników do Soka-Bau – Kasy Urlopowej branży …
Czytaj więcej

Pomimo faktu, że w obrębie Unii Europejskiej istnieje wolność świadczenia usług, to przy prowadzeniu prac budowlanych oraz montażowych w Niemczech należy przestrzegać kilku wymogów formalnych, które stanowią warunek legalnego oddelegowania. Należą do nich przede wszystkim obowiązki natury administracyjno-prawnej oraz zasady wynikające z przepisów prawa pracy i z ustawy o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmerentsendegesetz – AEntG). Pozwolenie …
Czytaj więcej

Opisany poniżej schemat przebiegu współpracy zleceniodawcy z podwykonawcą jest opracowany w ten sposób, aby reguły w nim zawarte pozwalały na realizację projektów budowlanych w atmosferze zaufania i szacunku. Jasno sprecyzowane zasady umożliwiają przedsiębiorcom opracowanie strategii działania, której celem jest usatysfakcjonowanie klienta, a finalnym, namacalnym efektem – poprawa jakości prac zrealizowanych w ustalonym budżecie i planie. …
Czytaj więcej

Do najczęściej ustalanych przez strony umowy o roboty budowlane rodzajów wynagrodzenia należy wynagrodzenie kosztorysowe, ryczałtowe, a także wynagrodzenie według godzin pracy. Rodzaj stosowanego wynagrodzenia ustalany jest przed podpisaniem kontraktu. Wynagrodzenie kosztorysowe Wynagrodzenie kosztorysowe opiera się na zestawieniu cen materiałów potrzebnych do wykonania zlecenia i nakładów pracy ze wskazaniem ich cen jednostkowych. Kosztorys opracowywany jest przez …
Czytaj więcej

Obchodzenie ustawowych wymogów dotyczących pracy w rzemiośle oznacza m.in. nieodprowadzanie składek podatkowych i ubezpieczeniowych na rzecz pracownika. Stanowi to nieuzasadnione i niezgodne z prawem czerpanie korzyści finansowych przez pracodawcę kosztem pracowników, którzy nie otrzymują podstawowego i wymaganego pakietu świadczeń. Zatrudnianie pracowników na czarno, czyli bez odpowiednio sformułowanej umowy na piśmie oraz bez zgłoszenia faktu ich …
Czytaj więcej

Pracownik delegowany do pracy na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej powinien przed wyjazdem wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, tzw. EKUZ, która uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu za granicą. EKUZ została wprowadzona 1 czerwca 2004 r. w niektórych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i …
Czytaj więcej

Jak dalece stosuje się niemieckie prawo pracy, względnie przepisy o ochronie pracy, do oddelegowanych pracowników? Wprawdzie kontrakt o usługi budowlane podlega co do zasady prawodawstwu polskiego pracodawcy – jeśli chodzi o stosunki zatrudnienia pomiędzy nim a jego oddelegowanymi pracownikami – to jednak pracodawca ten zawsze związany jest z przepisami niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników (AEntG), …
Czytaj więcej

W Komisji Unii Europejskiej prowadzane są obecnie prace nad nową dyrektywą dotyczącą delegowania pracowników za granicę. Projekt tej dyrektywy przewiduje ograniczenie i utrudnienie delegowania pracowników przez firmy z Polski oraz z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Chociaż celem dyrektywy jest przede wszystkim zapobieganie obchodzeniu czy nadużywaniu przepisów, to polscy przedsiębiorcy najbardziej mogą obawiać się wpływu niektórych …
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 4 października 2012r. wydał wyrok (sygn. C-115/11)  normujący sytuację w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników oddelegowanych do innego kraju UE. Pytania prejudycjalne do Trybunału wniósł Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy w Warszawie, rozpatrujący sprawę spółki Format i Montaże Przemysłowe Spółka z o. o. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, …
Czytaj więcej

Co może zagraniczny zleceniodawca Z dniem 10 stycznia 2013, w Belgii, wszedł w życie artykuł 21 rozporządzenia z 27 grudnia 2012 roku. Na jego mocy wprowadzono pewne ograniczenia w kwestii dysponowania zagranicznym personelem ze strony zleceniodawcy. Zredukowano również jego prawa do ingerencji w pracę ekipy podwykonawcy. Czemu w praktyce mają służyć takie ograniczenia? Ich celem …
Czytaj więcej

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników