Niemcy Belgia Polska Francja

Dofinansowanie można otrzymać w ramach działania 6.1. “Paszport do eksportu”, które jest częścią Programu Operacyjnego “Innowacyjna Gospodarka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków prowadzony jest systematycznie od 2009 roku, a rok 2013 jest ostatnim rokiem dotacyjnym, dlatego warto zapoznać się z wymogami formalnymi umożliwiającymi otrzymanie dofinansowania, które w wyniku zmian w rozporządzeniu …
Czytaj więcej

Opisany poniżej schemat przebiegu współpracy zleceniodawcy z podwykonawcą jest opracowany w ten sposób, aby reguły w nim zawarte pozwalały na realizację projektów budowlanych w atmosferze zaufania i szacunku. Jasno sprecyzowane zasady umożliwiają przedsiębiorcom opracowanie strategii działania, której celem jest usatysfakcjonowanie klienta, a finalnym, namacalnym efektem – poprawa jakości prac zrealizowanych w ustalonym budżecie i planie. …
Czytaj więcej

Pracownik delegowany do pracy na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej powinien przed wyjazdem wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, tzw. EKUZ, która uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu za granicą. EKUZ została wprowadzona 1 czerwca 2004 r. w niektórych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i …
Czytaj więcej

W Komisji Unii Europejskiej prowadzane są obecnie prace nad nową dyrektywą dotyczącą delegowania pracowników za granicę. Projekt tej dyrektywy przewiduje ograniczenie i utrudnienie delegowania pracowników przez firmy z Polski oraz z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Chociaż celem dyrektywy jest przede wszystkim zapobieganie obchodzeniu czy nadużywaniu przepisów, to polscy przedsiębiorcy najbardziej mogą obawiać się wpływu niektórych …
Czytaj więcej

Ustawa z 31 grudnia 1975r. o podwykonawstwie stanowi, że główny wykonawca musi dopilnować, by inwestor zaakceptował podwykonawcę oraz jego warunki płatności i wyraził zgodę na podpisanie umowy. Aby ograniczyć ryzyko niedokonania płatności dla  podwykonawcy, sytuacji częstej w przypadku niewypłacalności głównego wykonawcy,  prawo wymaga aby zagwarantował on wypłatę kwot należnych podwykonawcy. W ramach zamówienia publicznego, gwarancja …
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 4 października 2012r. wydał wyrok (sygn. C-115/11)  normujący sytuację w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników oddelegowanych do innego kraju UE. Pytania prejudycjalne do Trybunału wniósł Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy w Warszawie, rozpatrujący sprawę spółki Format i Montaże Przemysłowe Spółka z o. o. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, …
Czytaj więcej

Co może zagraniczny zleceniodawca Z dniem 10 stycznia 2013, w Belgii, wszedł w życie artykuł 21 rozporządzenia z 27 grudnia 2012 roku. Na jego mocy wprowadzono pewne ograniczenia w kwestii dysponowania zagranicznym personelem ze strony zleceniodawcy. Zredukowano również jego prawa do ingerencji w pracę ekipy podwykonawcy. Czemu w praktyce mają służyć takie ograniczenia? Ich celem …
Czytaj więcej

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników