Niemcy Belgia Polska Francja

Zaświadczenie o zwolnieniu podatkowym w Niemczech również dla zagranicznych firm!

Niemiecka ustawa o podatku dochodowym normuje najważniejsze przepisy dotyczące potrącenia podatku od robót budowlanych, które stanowi w Niemczech szczególną formę potrącenia podatku dochodowego. Co to jest potrącenie podatkowe z tytułu robót budowlanych? Odpowiedź jest następująca: jeżeli ktoś świadczy usługi budowlane w Niemczech, to zleceniodawca jest zobowiązany potrącić 15% podatku z rachunku przedsiębiorstwa realizującego usługę budowlaną i wpłacenia jej do właściwego urzędu skarbowego na rachunek tego przedsiębiorstwa. Dotyczy to również zleceniodawcy, który korzysta z usług zagranicznych firm.

Istnieje jednak możliwość uniknięcia konieczności potrącenia podatku z tytułu usług budowlanych. Jest to dopuszczalne, kiedy świadczący usługi budowlane w czasie świadczenia wzajemnego (tj. płatności) przedłoży zleceniodawcy ważne zaświadczenie o zwolnieniu podatkowym. Każdy świadczący usługi może złożyć nieformalny wniosek o wydanie tego zaświadczenia do swojego urzędu skarbowego. Dla zagranicznych przedsiębiorców, w tym dla przedsiębiorców z Polski, kompetentnym organem jest urząd skarbowy w Oranienburg lub Cottbus. Aby uzyskać zaświadczenie o zwolnieniu podatkowym, muszą oni spełnić następujące warunki:

  • Dołączyć do wniosku wypełnioną ankietę przygotowaną przez Ministerstwo Finansów (ankieta dostępna jest w wersji niemieckiej i angielskiej, dla polskich przedsiębiorców pod nazwą: Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych),
  • Przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego, w którym potwierdzono rezydencję podatkową przedsiębiorcy w kraju pochodzenia. Zaświadczenie musi być wypełnione na specjalnym druku urzędowym i przetłumaczone na język niemiecki.
  • Ustanowić w Niemczech osobę upoważnioną do odbioru korespondencji (w szczególności do odbioru zaświadczenia o zwolnieniu podatkowym lub o jego odwołaniu).

Zaświadczenie o zwolnieniu z podatku jest ważne maksymalnie 3 lata od dnia jego wystawienia. Urząd skarbowy upoważniony jest jednak do ustalenia krótszego okresu ważności. Może on obejmować tylko konkretny czas trwania określonego projektu czy zlecenia  (co do zasady urząd żąda wówczas przedstawienia umowy o roboty budowlane). Zagranicznym firmom budowlanym zaświadczenie wystawia się na okres przejściowej działalności w Niemczech, czyli na czas trwania zlecenia.

Należy pamiętać, że urząd skarbowy może odwołać swoje zaświadczenie. Dzieje się tak, jeżeli znajdzie podstawę, aby przypuszczać, że istnieje ryzyko dla dalszego obowiązywania roszczeń podatkowych. Również w przypadku, kiedy zaświadczenie zostało wydane niezgodnie z prawem (np. na podstawie złożenia fałszywych danych) to urząd skarbowy może je anulować.

W szczególnych okolicznościach urzędy skarbowe mogą odmówić wystawienia zaświadczenia zagranicznemu przedsiębiorcy świadczącemu usługi w Niemczech. Dzieje się tak, jeżeli nie można wykluczyć, że opodatkowanie należne jest w RFN, wnioskodawca utrzymuje biuro w Niemczech lub działa poprzez zależnego przedstawiciela.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników