Niemcy Belgia Polska Francja

Ujednolicenie statusu robotnika i pracownika w Belgii

5 lipca 2013 r. po długich negocjacjach między partnerami społecznymi (organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi) oraz belgijską Minister Pracy, Monicą De Coninck,  zostało zawarte, a następnie zatwierdzone przez rząd, porozumienie w sprawie ujednolicenia statusu robotnika i pracownika. Wypracowany kompromis ma na celu wyeliminowanie od 1 stycznia 2014 r. dyskryminacji między pracownikiem a robotnikiem z uwagi na ich różny status prawny. Kompromis ten określany jest jako historyczny, ponieważ został zawarty po około 30 latach oczekiwania. W istocie, Belgia jest jednym z nielicznych krajów, w których status robotnika i pracownika tak bardzo się różni, zwłaszcza w zakresie warunków wypowiedzenia oraz ochrony socjalnej.

Obecnie w Belgii 1 260 000 osób jest zatrudnionych jako robotnicy, a 1 700 000 jako pracownicy. Istnieją dwie ogromne różnice w ich statusie, a mianowicie w zakresie zwolnienia z pracy i ewentualnej choroby. W przypadku choroby pracownik jest lepiej chroniony niż robotnik. Najbardziej niesprawiedliwą różnicą jest dzień karencji, który polega na niepłaceniu wynagrodzenia robotnikowi za pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego. Jeśli chodzi o zwolnienie z pracy, okres wypowiedzenia jest znacznie krótszy dla robotnika niż dla pracownika. Okres ten wynosi od 35 do 112 dni dla robotnika, a od minimum 3 do 18 miesięcy dla pracownika.

Sytuacja zmieni się od 1 stycznia 2014 r., gdyż zawarty kompromis zawiera dwie najbardziej istotne kwestie:

  • dzień karencji, czyli pierwszy niepłatny dzień zwolnienia lekarskiego, będzie zniesiony dla robotników. Będą oni otrzymywać wynagrodzenie, podobnie jak pracownicy, od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego w pracy. Jednocześnie, zwiększona zostanie liczba przeprowadzanych w tym zakresie kontroli, których celem będzie zwalczanie ewentualnych nadużyć.
  • wypowiedzenie będzie uproszczone – sześć systemów wypowiedzenia opierających się na pięciu kryteriach będzie zastąpionych jednym systemem podstawowym, w którym decydującym kryterium będzie długość stażu pracy. Robotnicy i pracownicy będą zatem korzystać ze średniej oscylującej wokół 3 miesięcy na 5 lat stażu pracy.

Ponadto, system zwolnienia z pracy po raz pierwszy będzie przewidywał przyznanie osobie zwolnionej środków aktywizacyjnych, które pozwolą jej łatwiej i szybciej znaleźć nową pracę. Według Philippe’a Lacroix z ManpowerGroup BeLux działania związane z kształceniem i reorientacją zawodową przynoszą korzyść nie tylko osobie zatrudnionej, ale również całemu rynkowi pracy.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników