Niemcy Belgia Polska Francja

Oddelegowanie obywateli UE do Niemiec i wymagane dokumenty

Pomimo faktu, że w obrębie Unii Europejskiej istnieje wolność świadczenia usług, to przy prowadzeniu prac budowlanych oraz montażowych w Niemczech należy przestrzegać kilku wymogów formalnych, które stanowią warunek legalnego oddelegowania. Należą do nich przede wszystkim obowiązki natury administracyjno-prawnej oraz zasady wynikające z przepisów prawa pracy i z ustawy o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmerentsendegesetz – AEntG).

Pozwolenie na pracę oraz pozwolenie na pobyt

Z uwagi na zniesienie z dniem 1 maja 2011 roku ograniczeń w świadczeniu usług na terenie Niemiec przez obywateli innych krajów UE, pozwolenie na pracę nie jest wymagane. Obywatele i obywatelki UE powinni jednak dysponować ważnym paszportem lub dowodem osobistym. Posiadanie wizy nie jest dla nich konieczne. Trzeba jednak pamiętać, że pracownicy, którzy zamierzają pracować w Niemczech przez dłuższy czas, są zobowiązani zgłosić się do lokalnego urzędu gminy (Einwohnermeldeamt) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania celem dokonania zgłoszenia meldunkowego. Tego obowiązku należy dopełnić w ciągu 7 dni od wprowadzenia się (w wielku landach można to też zrobić w ciągu 2 tygodni). Formularz można otrzymać we właściwym urzędzie lub pobrać ze strony internetowej tego urzędu.

Izba handlowa

W przypadku tymczasowego transgranicznego świadczenia usług na terenie Niemiec, pracodawca musi  dopełnić pewnych formalności w Izbie handlowej. Zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia w odpowiednim jej oddziale zamiaru wykonywania danego zawodu na terenie Niemiec. Obowiązek ten określa art. 1 ust. 1 Ustawy o rzemiośle, tzw. Handwerksordnung. Wykaz zawodów, które wymagają zgłoszenia i uzyskania stosownego pozwolenia znajduje się w załączniku do ustawy. Wśród nich znajdują się takie profesje jak: murarz, malarz, dekarz, stolarz, izoler, budowniczy dróg.

Ponadto, należy dołączyć zaświadczenie z kraju pochodzenia o dotychczas wykonywanej działalności. Firma otrzyma wówczas od Izby handlowej  pismo potwierdzające, że jest ona uprawniona do prowadzenia prac na budowie w Niemczech.

Zgłoszenie  do Federalnej Dyrekcji ds. Finansów

Każdy przedsiębiorca działający jako tymczasowy usługodawca w branżach budowlanych na terenie Niemiec zobowiązany jest do złożenia, przed rozpoczęciem prac, pisemnego wniosku do Federalnej Dyrekcji ds. Finansów, która została wyznaczona jako organ monitorujący podmioty wykonujące tymczasowo usługi na rynku niemieckim.

Przedsiębiorca podaje takie informacje, jak:

  • nazwiska, imiona i daty urodzenia pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech,

  • data rozpoczęcia i przewidywany okres wykonywania pracy,

  • miejsce pracy (np. miejsce wykonywania prac budowlanych),

  • miejsce, w którym są przechowywane dokumenty wymagane podczas wykonywania usług,

  • nazwisko, imię, data urodzenia i adres w Niemczech osoby odpowiedzialnej za kontakt z organami kontrolnymi (np. kierownik budowy, majster, kierownik zakładu),

  • sektor działalności, w którym pracownik ma świadczyć usługę.

Zgłoszenia mogą być dokonywane bezpośrednio w urzędzie celnym bądź też drogą elektroniczną na stronie Dyrekcji ds. Finansów (BFD West). Usługodawca musi ponadto dysponować dokumentami potwierdzającymi przestrzeganie regulacji prawa pracy oraz wypłaty minimalnego wynagrodzenia.

SOKA-BAU

SOKA-BAU jest to Niemiecka Urlopowa Kasa Budownictwa, która wyrównuje warunki w zakresie wynagrodzenia oraz urlopów w branży budowlanej. Głównym zadaniem SOKA-BAU jest finansowanie roszczeń pracowniczych z tytułu urlopu. Zarówno niemieckie, jak i zagraniczne przedsiebiorstwa, które prowadzą prace budowlane w Niemczech, zobowiązane są do przestrzegania zasad dyktowanych przez SOKA-BAU.

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w branży budowlanej na terenie Niemiec powinien dokonać zgłoszenia do SOKA-BAU oraz wypełnić wnioski dotyczące nowych pracownika. Od momentu rozpoczęcia prac jest on zobowiązany do uiszczania comiesięcznej składki. SOKA-BAU księguje przekazane w ten sposób kwoty i oblicza na podstawie wniosków roszczenie urlopowe dla pracownika.

Jeśli pracodawca zwleka z opłatą miesięcznych składek SOKA-BAU naliczy odsetki za zwłokę w wysokości 5% podwyższonej bazy składki. Składka na wynagrodzenie urlopowe zmienia się regularnie, a od stycznia 2010r. wynosi ona 14,30% dla przedsiębiorstw delegujących pracowników.

Prawo pracy

Należy również pamiętać, że przedsiębiorcy delegujący pracowników do świadczenia usług czasowych na terenie Niemiec, muszą  przestrzegać obowiązujących tam przepisów prawa pracy dotyczących minimalnego wynagrodzenia, urlopu wypoczynkowego, maksymalnego czasu pracy, pracy w nadgodzinach, warunków świadczenia pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników