Niemcy Belgia Polska Francja

Zmiany w postępowaniu urlopowym branży budowlanej w Niemczech

Strony układu zbiorowego pracy gospodarki budowlanej w Niemczech uregulowały na nowo, ze skutkiem od dnia 01.07.2013 r., układ zbiorowy pracy dotyczący postępowania Kasy urlopowej w branży budowlanej. Zmiany dotyczą kwestii takich jak:

Wprowadzenie elektronicznej procedury sprawozdawczej

Każdy pracodawca powinien od dnia 01.07.2013 r. wypełniać swój obowiązek zgłoszenia zatrudnianych pracowników do Soka-Bau – Kasy Urlopowej branży budowlanej w Niemczech. Należy to uczynić wypełniając wniosek dostępny na stronach portalu internetowego. Na wniosek pracodawca może zostać zwolniony z tego obowiązku, jeżeli udowodnione zostanie, że jego dopełnienie jest niewykonalne ze względów gospodarczych lub osobistych. Do czasu podjęcia decyzji przez odpowiedni organ w sprawie zwolnienia pracodawcy z dopełnienia obowiązku wobec Soka-Bau, jest on zobowiązany do dokonywania powiadomień nieelektronicznie (pisemnie).

Zapadalność składek socjalnych i ich następcze saldowanie i zwrot  

Dotychczas pracodawca zobowiązany był dostarczać wnioski do Soka-Bau najpóźniej do 15 dnia miesiąca. Z dniem 01.07.2013 r. termin ten uległ zmianie i składki socjane dla każdego okresu rozliczeniowego muszą być uiszczane w Kasie urlopowej najpóźniej do 20 dnia miesiąca.

Od dnia 01.07.2013 r. Soka-Bau ma również możliwość saldowania składek należnych za dany miesiąc z ewentualnymi roszczeniami o zwrot za uiszczone w tym samym miesiącu wynagrodzenia za urlop. Zakłada się tutaj, że wszystkie wymagane zgłoszenia zostały w pełni przedłożone przed upływem 20 dnia następnego miesiąca, nie ma wątpliwości co do legalności zwrotów dokonanych przez pracodawcę, roszczenie  składkowe  przekracza kwotę zwrotu, a różnica w kwotach – w tym odsetki za zwłokę – zostały zapłacone z góry. Dotyczy to także przedsiębiorstw, które zostały zarejestrowane w Soka-Bau z mocą wsteczną w zakresie zgłoszeń i płatności składek.

Nowe uregulowania w zakresie zwłoki i wysokości odsetek za zwłokę

Jeżeli pracodawca pozostaje w zwłoce z zapłatą składek, wówczas należne są odsetki za zwłokę w wysokości 1,0% roszczenia składkowego dla każdego rozpoczętego miesiąca. Określają to zmiany wprowadzone w postępowanie Kasy urlopowej z dniem 01.07.2013 r.

W przypadku nowo uregulowanej możliwości następczego saldowania składek socjalnych, odsetki za zwłokę wylicza się z łącznej sumy kwot nieterminowo zapłaconych.

Nowe wymogi dotyczące udziału w procedurze wyrównywania płatności składek w maksymalnym okresie (Spitzenausgleichsverfahren)

Od dnia 01.07.2013 r. pracodawca może, po spełnieniu przesłanek, w ramach procedury wyrównania płatności składek w maksymalnym okresie, saldować roszczenia składkowe z Soka-Bau, jak i roszczenia o zwrot. Może to uczynić w czasie trwania interwału tej procedury, czyli w ciągu 6 następujących po sobie okresów rozliczeniowych. Dotychczas zobowiązany był tego dokonać przez cztery kolejne okresy rozliczeniowe. Jest do duże ułatwienie dla pracodawców, którzy dzięki wprowadzeniu tej procedury, mogą rozliczać się z Soka-Bau tylko 2 razy w roku.

Tak jak wcześniej, zgoda pracodawcy na udział w procedurze wyrównywania płatności składek w maksymalnym okresie, jest zależna m.in. od prawidłowego udziału w postępowaniu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Warunek ten jest od 01.07.2013 również wówczas spełniony, jeśli pracodawca w tym okresie był w zwłoce tylko na jeden miesiąc kalendarzowy i po upomnieniu otrzymanym przez Soka-Bau, wywiązał się ze swych zobowiązań.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników