Niemcy Belgia Polska Francja

Zmiany w delegowaniu pracowników za granicę – prace nad nową dyrektywą unijną

W Komisji Unii Europejskiej prowadzane są obecnie prace nad nową dyrektywą dotyczącą delegowania pracowników za granicę. Projekt tej dyrektywy przewiduje ograniczenie i utrudnienie delegowania pracowników przez firmy z Polski oraz z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Chociaż celem dyrektywy jest przede wszystkim zapobieganie obchodzeniu czy nadużywaniu przepisów, to polscy przedsiębiorcy najbardziej mogą obawiać się wpływu niektórych jej uregulowań w zakresie opodatkowania oraz oskładkowania wynagrodzeń delegowanych pracowników.

Na pierwszym planie w projekcie dyrektywy podkreśla się, że w dotychczasowej dyrektywie nr 96/71/WE brak jest klarownej definicji określającej, kiedy mamy do czynienia z delegowaniem pracownika za granicę. Nie wiadomo było – czytamy w uzasadnieniu – „czy dochodzi do delegowania w rozumieniu dyrektywy o delegowaniu pracowników czy też nie (…)”. Dlatego też w szeregu zmian, jakie przewiduje nowy projekt, znalazł się zapis wprowadzający nową definicję oddelegowania i “fikcję zatrudnienia” delegowanego pracownika u pracodawcy zagranicznego. Wspomniana “fikcja zatrudnienia” może pociągać za sobą uciążliwe konsekwencje dla przedsiębiorców i powodować, że  składki za pracowników będą musiały być płacone w miejscu oddelegowania. Rozwiązanie to nie tylko obciąży polskich pracodawców, ale i znacznie zredukuje wpływy ze składek ZUS. Najważniejszy akt prawny w zakresie ubezpieczeń społecznych to w chwili obecnej rozporządzenie nr 883/2004 dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Na jego podstawie składki za polskich pracowników delegowanych do pracy za granicę mogą być płacone w Polsce do 24 miesięcy. Ponadto, jak wskazała Polska Izba Handlu w komunikacie prasowym: „Przygotowywane przez Komisję zmiany (…) uniemożliwią np. wysyłanie z polskich centrów obsługi wyspecjalizowanych ekip serwisowych do naprawy sprzętu pracującego w krajach członkowskich. Każdorazowy wyjazd specjalistów miałby się wiązać z odrębnym zatrudnieniem u zagranicznego pracodawcy”.

W projekcie nowej dyrektywy kładzie się również nacisk na wzmocnienie współpracy międzynarodowych organów kontrolnych, zaostrzenie kar za łamanie przepisów prawnych, a także transgraniczne egzekwowanie grzywien i kar administracyjnych. Jeden z najważniejszych przepisów dyrektywy ma mieć tytuł: „zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu przepisów”, a sam projekt zawiera wiele sformułowań, które naprowadzają cel tej dyrektywy, takie jak „zapobieganie”, „nadużywanie”, „łamanie”, „obchodzenie”, „nieuczciwy”, „nielegalna”, „nieprawidłowości”.

Pod koniec lutego projekt dyrektywy oddany zostanie pod głosowanie w Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników