Niemcy Belgia Polska Francja

Zasady przebiegu współpracy zleceniodawcy z podwykonawcą

Opisany poniżej schemat przebiegu współpracy zleceniodawcy z podwykonawcą jest opracowany w ten sposób, aby reguły w nim zawarte pozwalały na realizację projektów budowlanych w atmosferze zaufania i szacunku. Jasno sprecyzowane zasady umożliwiają przedsiębiorcom opracowanie strategii działania, której celem jest usatysfakcjonowanie klienta, a finalnym, namacalnym efektem – poprawa jakości prac zrealizowanych w ustalonym budżecie i planie.

1. Etap konsultacji

Liczba przedsiębiorstw, których oferta analizowana jest w fazie przed podpisaniem kontraktu pozostaje decyzją głównego wykonawcy, który poprzez przedstawienie zainteresowanym firmom szczegółowych informacji na temat planowanej inwestycji umożliwia im dokonanie odpowiedniej kalkulacji, bez konieczności ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów. Jednocześnie bierze on pod uwagę wystarczającą liczbę podwykonawców do utrzymania zadowalającego poziomu konkurencji.

Główny wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia partnerowi (podwykonawcy) metrażu i zakresu wykonywanych prac oraz listy materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia budowlanego, aby w ten sposób ułatwić przedsiębiorcy ustalenie odpowiedniej ceny. Musi również przedstawić model umowy, która zostanie podpisana z wybranym kontrahentem. Może to być model proponowany przez Konfederację Budownictwa (Confédération Construction).

Na etapie konsultacji, strony są zobowiązane do zachowania poufności co do technicznych projektów zgłaszanych przez każdą z nich.

2. Składanie ofert, przetargi i wybór podwykonawcy

Główny wykonawca musi w swojej ofercie zaproponować ceny uwzględniając szczegóły projektu, które otrzymał od podwykonawców na etapie konsultacji. Ceny niemieszczące się w normie nie mogą być brane pod uwagę.

Cena ustalona według oferty lub w drodze przetargu w pełni uwzględnia rzeczywiste koszty realizacji, wszystkie koszty analizy projektów, koszty ogólne i procent zysku lub ryzyka, które pozwolą na sprawny przebieg prac.

Główni wykonawcy będą brali pod uwagę przede wszystkim podwykonawców, którzy złożyli oferty przed upływem terminu. Przy wyborze podwykonawców będą  kierowali się przedstawioną przez nich wyceną, jakością ofert i referencjami, jak również znajomością zawodu, dyspozycyjnością oraz proponowanym harmonogramem prac. Podwykonawcy, którzy nie zostaną wybrani będą poinformowani, na własny wniosek, o przyczynach, dla których nie zostali wybrani.

3. Etap realizacji

Główny wykonawca i podwykonawca są zobowiązani:

  • szanować pracę innych i wspólny sprzęt odpowiednio organizując miejsce pracy i czuwać nad porządkiem i czystością na placu budowy;

  • bezwarunkowo przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz poinformować o nich swoich pracowników;

  • umieścić swoje prace w harmonogramie budowy w taki sposób, żeby nie kolidowały one z pracą innych.

4. Etap odbioru prac

Wszystkie strony będą starały się dotrzymać przewidzianych w kontrakcie terminów częściowych odbiorów i ostatecznego odbioru prac oraz wykonać ewentualne poprawki uwzględniając uwagi zawarte w protokole odbioru.

Wyliczenia i złożenie dokumentów realizacji budowy muszą mieć miejsce w terminach określonych w umowie.

5. Rozstrzyganie sporów

Powinno być preferowane co do zasady odwołanie się do polubownego szybkiego rozwiązania wszelkich sporów. W tym celu strony zobowiązują się do stosowania, w pierwszej kolejności, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak postępowanie pojednawcze, mediacja i ugoda.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników