Niemcy Belgia Polska Francja

Walka z nielegalną pracą w sektorze budownictwa i robót publicznych we Francji

25 i 26 czerwca 2013 r. w ramach “Narodowego planu walki z nielegalnym zatrudnieniem (2013-2015)” skontrolowano ponad 1800 przedsiębiorstw budowlanych na 300 placach budowy na terenie całej Francji, co umożliwiło sprawdzenie warunków zatrudnienia ponad 6000 pracowników. W czynnościach kontrolnych wzięło udział ponad 3000 specjalnie wykwalifikowanych do tego celu pracowników administracyjnych. Szczególną uwagę przywiązywano do warunków korzystania z podwykonawstwa oraz świadczenia usług międzynarodowych.

Ten plan walki z nielegalnym zatrudnieniem został przedstawiony po raz pierwszy 27 czerwca 2012 r. podczas konferencji narodowej. Przypomniano wtedy, że nielegalne zatrudnienie zakłóca konkurencję wobec przedsiębiorstw przestrzegających przepisów prawa, przyczynia się do niepewności zatrudnienia oraz narusza w znacznym stopniu prawo pracownika. Sektor budownictwa i robót publicznych stanowi priorytet tego planu, gdyż cechuje się on dużą liczbą przypadków nielegalnego zatrudnienia. Co więcej, w tym sektorze można spotkać się z coraz częstszym oddelegowywaniem pracowników przez przedsiębiorstwa świadczące usługi za granicą, które nie przestrzegają wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej i Kodeksie Pracy.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych na szczeblu krajowym Ministerstwo Pracy  28 czerwca podało do wiadomości publicznej następujący wynik kontroli: w stosunku do 84% skontrolowanych przedsiębiorstw nie wykryto żadnych nieprawidłowości, a w przypadku 16% przedsiębiorstw stwierdzono naruszenie prawa. Kontrola wykazała 247 przypadków nielegalnego zatrudnienia, 160 przypadków nielegalnego użyczania siły roboczej, 41 przypadków niezarejestrowanego zatrudnienia, 42 przypadki innego statusu zatrudnienia niż rzeczywisty (stażyści, wolontariusze, osoby pracujące na własny rachunek). Przewidziane zostały już kary dla firm, w których kontrola wykazała złamanie przepisów. Między innymi, w przypadku 223 przedsiębiorstw  karą było nałożenie grzywny, a w przypadku 54 – wydanie wyroku.

W 162  przypadkach wykryto, że odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących korzystania z usług spoczywa na podwykonawcach. Nielegalne udostępnianie personelu, wykorzystywanie osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz nadużywanie zasad oddelegowania – to tylko niektóre przykłady nieprzestrzegania przepisów związanych z legalnym zatrudnieniem. Oszustwa te prowadzą do niedopuszczalnych sytuacji zakłócania konkurencji oraz dumpingu społecznego. Co więcej, są to praktyki mające również konsekwencje na innych obszarach, takich jak na przykład bezpieczeństwo w pracy. Według najnowszych danych Francuskiego Instytutu Badań i Bezpieczeństwa (INRS) w 2012 r. sektor budownictwa i robót publicznych reprezentował około 18% wypadków skutkujących nieobecnością w pracy oraz około 30% zgonów.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników