Niemcy Belgia Polska Francja

Przed wyjazdem do pracy w Belgii nie zapomnij o dokumentach

Pracodawca mający siedzibę poza terytorium Belgii może oddelegować pracowników do tego kraju, przestrzegając obowiązujących tam warunków zatrudnienia. Przez oddelegowanie prawo pracy rozumie sytuację pracownika, który wykonuje pracę tymczasową w Belgii, a zwykle nie pracuje na terytorium belgijski i jest zatrudniony w innym kraju niż Belgia.

Pojęcie warunków pracy, wynagrodzenia i zatrudnienia sankcjonowanych karnie w razie ich nieprzestrzegania obejmuje zbiór przepisów prawnych, regulacyjnych i umownych zapewniających ochronę praw pracowników. Nie stanowi to jednakże przeszkody dla stosowania przepisów obcego kraju, pod warunkiem, że są one bardziej korzystne dla pracownika.

A1

Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 883/2004, przynależność pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w państwie członkowskim pochodzenia, może być utrzymana w okresie oddelegowania do Belgii przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. W tym celu pracownik musi posiadać certyfikat A1 stanowiący dowód, iż podlega on systemowi ubezpieczeń społecznych w państwie wysyłającym. Pod koniec tego maksymalnego okresu, jeżeli pracownik nie zakończył jeszcze pracy, czas oddelegowania może zostać wydłużony. Odbywa się to na podstawie wzajemnego porozumienia pomiędzy właściwymi instytucjami ubezpieczeń społecznych w krajach, których dotyczy postępowanie.

Prośba o wydłużenie okresu oddelegowania powinna zostac złożona do ZUS kraju wysyłającego. Jeżeli ten przychyli się do prośby uznając podane powody, wystąpi o zgodę do belgijskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Office National de Sécurité Sociale belge).

Limosa

Przed rozpoczęciem świadczenia usług na terenie Belgii, jako pracodawca lub pracownik pracujący na własny rachunek, należy wypełnić obowiązkowe zgłoszenie elektroniczne, tzw. Limosa. Jest to system rejestracji zagranicznych pracowników, który został wprowadzony 1 kwietnia 2007 r. Zgłoszenie takie następuje w formie deklaracji składanej każdorazowo przed rozpoczęciem okresu delegowania. Limosa stanowi klucz do legalnego wykonywania pracy przez osoby niepodlegające belgijskiemu ubezpieczeniu społecznemu.

Do jej wypełnienia potrzebne są informacje, takie jak: dane pracowników, daty oddelegowania, rodzaj świadczonych usług, dane klienta lub komandytariusza, dane identyfikacyjne pracodawcy, tygodniowy i dobowy wymiar pracy pracownika.

Należy pamiętać, że w przypadku niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku dokonania złoszenia Limosa, belgijski kontrahent musi zgłosić ten fakt stosownym władzom, co może prowadzić do nałożenia na podwykonawcę  sankcji.

Rejestracja w OPOC

Zagraniczne firmy delegujące pracowników do Belgii, w celu wykonywania przez nich prac budowlanych, muszą przestrzegać branżowego systemu “znaczków lojalnościowych” określonych przez układ zbiorowy pracy. Polega on na płaceniu rocznej premii dla pracowników, którzy pracowali w jednym lub kilku przedsiębiorstwach budowlanych w ciągu danego roku. Premia ta wynagradza pracownika za jego wierność wobec sektora budowlanego i zachęca go do dalszej pracy w tej branży. Ponieważ system ten stanowi część minimalnych warunków zatrudnienia określonych przez układ zbiorowy pracy, firmy zagraniczne również muszą go przestrzegać. W pewnych okolicznościach, zagraniczni pracodawcy mogą uniknąć tego obowiązku, pod warunkiem, że udowodnią istnienie porównywalnych korzyści w kraju pochodzenia, takich jak premia noworoczna lub tzw. “trzynastka”, przyznawana każdego roku, a której kwota wynosi w przybliżeniu równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Źródła prawa

  • Dyrektywa 96/71 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
  • Belgijska ustawa z dnia 5 marca 2002 r. transponująca dyrektywę 96/71 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników