Niemcy Belgia Polska Francja

“Praca na czarno” w Niemczech

Obchodzenie ustawowych wymogów dotyczących pracy w rzemiośle oznacza m.in. nieodprowadzanie składek podatkowych i ubezpieczeniowych na rzecz pracownika. Stanowi to nieuzasadnione i niezgodne z prawem czerpanie korzyści finansowych przez pracodawcę kosztem pracowników, którzy nie otrzymują podstawowego i wymaganego pakietu świadczeń. Zatrudnianie pracowników na czarno, czyli bez odpowiednio sformułowanej umowy na piśmie oraz bez zgłoszenia faktu ich zatrudnienia w odpowiednich instytucjach, niesie ze sobą konsekwencje zarówno natury prawnej, jak i finansowej.

Prowadzenie prac rzemieślniczych bez zarejestrowania w Izbie Handlowej stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 10 000 €  (zgodnie z rozporządzeniem o rzemiośle) i może prowadzić do zamknięcia zakładu pracy, w którym to uchybienie zostanie zarejestrowane. Natomiast jeżeli w trakcie postępowania kontrolnego, prowadzonego przez przedstawiciela odpowiedniej jednostki uprawnionej do przeprowadzenia inspekcji, stwierdzone zostanie nielegalne zatrudnianie pracowników, wówczas na pracodawcę  może zostać nałożona grzywna w wysokości do 50 000 €. Kontrole mające na celu wyeliminowanie niezgodnych z prawem form zatrudniania przeprowadzane sa przez miasta, gminy i główne urzędy celne.

Podstawą prawną walki z pracą na czarno i nielegalnym zatrudnieniem jest ustawa o zwalczaniu pracy na czarno (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz  SchwarzArbG).  Ustawa ta zawiera definicję czym jest praca na czarno.

Definicja pracy na czarno:

Pracę na czarno prowadzi ten, kto z powodu świadczonej usługi lub wykonywanej pracy:

 • nie spełnia jako pracodawca obowiązku zgłoszenia, odprowadzania lub ewidencjonowania składek na ubezpieczenia społeczne,
 • nie wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych jako podatnik,
 • jako odbiorca świadczeń socjalnych nie spełnia obowiązku powiadomienia odpowiednich dostawców usług społecznych o rozpoczęciu zatrudnienia,

lub kto jako dostawca usług lub prac:

 • nie dokonuje wymaganej rejestracji w Izbie Handlowej,
 • prowadzi wymagające pozwolenia rzemiosło jako samodzielną działalność bez obowiązkowego wpisu w Izbie Handlowej.

Do pracy na czarno nie dochodzi natomiast w przypadku świadczenia usług i prowadzenia prac, które nie są nakierowane na zysk, a ponadto prowadzone są:

 • przez członków rodzin w rozumieniu § 15 Kodeksu Podatkowego (AO) lub “partnerów życiowych”,
 • grzecznościowo,
 • w ramach pomocy sąsiedzkiej,
 • samodzielnie.

Zadania i kompetencje Kontroli Finansowej

Urzędy administracji sprawdzają zgodnie z § 2 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu pracy na czarno:

 • przestrzeganie obowiązku dokonania zgłoszenia ubezpieczeń społecznych przez pracodawcę, zgodnie z § 28a Kodeksu społecznego IV (SGB IV),
 • zgodność prowadzenia prac z wymogami Kodeksu społecznego II i III (SGB II i III) oraz ustawy o niepełnym wymiarze czasu pracy w wieku przedemerytalnym,
 • ewentualne występowanie nadużyć w związku ze świadczeniem usług,
 • informacje dostarczane przez pracodawcę w związku ze świadczeniem usług zgodnie z  Kodeksem społecznym (SGB III)
 • zgłoszenie, przez pracodawców niektórych branż, daty rozpoczęcia stosunku pracy, nie później niż przy jej faktycznym rozpoczęciu, do niemieckiego funduszu emerytalnego, tzw. Sofortmeldung,
 • przestrzeganie warunków pracy pracowników delegowanych przez pracodawcę zgodnie z ustawą o delegowaniu (Arbeitnehmerentsendegesetz),
 • posiadanie przez pracowników zagranicznych niezbędnych zezwoleń na pracę lub pobyt,
 • przestrzeganie obowiązków podatkowych.

Tzw. “wnioski o zbadanie” obejmują zazwyczaj stwierdzenie statusu pracodawcy, zleceniodawcy lub pracownika. Dlatego w stosunku do osoby, która podaje, że działa na własny rachunek, można dokonać kontroli i sprawdzić, czy nie jest ona rzeczywiście zatrudniona.

Zagraniczne firmy nieposiadające oddziału w Niemczech, tymczasowo lub okazjonalnie świadczące usługi, są zobowiązane do zarejestrowania się we właściwej Izbie Rzemieślniczej (zgodnie z załącznikiem A do Ustawy o rzemiośle). Przed pierwszym świadczeniem usług, czynności te należy zgłosić w formie pisemnej w Izbie właściwej ze względu na miejsce prowadzenia prac. W przypadku prowadzenia działalności przez dłuższy okres, zgłoszenie powinno być powtórzone co 12 miesięcy. Izba wyda wówczas potwierdzenie, z którego wynika, czy warunki do świadczenie usług zostały spełnione.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

 • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników