Niemcy Belgia Polska Francja

“Paszport do eksportu” – ostatni nabór wniosków!

Dofinansowanie można otrzymać w ramach działania 6.1. “Paszport do eksportu”, które jest częścią Programu Operacyjnego “Innowacyjna Gospodarka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków prowadzony jest systematycznie od 2009 roku, a rok 2013 jest ostatnim rokiem dotacyjnym, dlatego warto zapoznać się z wymogami formalnymi umożliwiającymi otrzymanie dofinansowania, które w wyniku zmian w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej, może wynieść nawet 400 tys. PLN.

Łączny budżet działania planowanego na lata 2007-2013 wynosi 121,84 mln EUR. Przykładowo, wsparcie finansowe udzielone firmom z branży budowlanej w 2012 roku celem umożliwienia im wejścia na rynki zagraniczne, wyniosło 11,25 mln PLN. Program zakłada finansowanie różnorodnych projektów: inwestycji polegających na wprowadzeniu w firmach nowoczesnych rozwiązań technologicznych, projektów w zakresie wsparcia badań i prac rozwojowych, a przede wszystkim – finansowania ekspansji firm na rynki międzynarodowe.

17 czerwca 2013 roku w życie weszły zmiany w realizacji Działania 6.1. “Paszport do eksportu”. Najważniejsze z nich są następujące:

  • O dotacje mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których średni udział eksportu w całkowitej sprzedaży usług nie przekroczył 30% w ciągu 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Wcześniej, brany był pod uwagę tylko 1 rok. Dodatkowo, w żadnym z tych 3 lat przychód z eksportu nie może być wyższy niż 60% całkowitego przychodu.

  • Możliwe jest finansowanie udziału firmy jako wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych na terenie Polski, pokrycie kosztów funkcjonowania przedstawicieli przedsiębiorcy w zakresie promocji i reklamy na rynkach docelowych (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, z intensywnością refundacji 20%), a także finansowanie misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorstwa polskiego. Wsześniejsze zapisy nie przewidywały takiej możliwości.

  • Zwiększono intensywność wsparcia na wszystkie główne kategorie wydatków z 50% do 75%, z wyłączeniem działań promocyjnych i informacyjnych, dla których intensywność ta została obniżona do 25%.

  • Kwota dofinansowania na realizacje działań eksportowych wynosi maksymalnie 400 tys. PLN, nie jak do tej pory – 200 tys. PLN.

  • Maksymalna wartość całego projektu może wynosić 533,33 tys. PLN, nie jak to tej pory – 400 tys. PLN.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy w wyznaczonym terminie złożyć do PARP wniosek o wsparcie na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu (Plan Rozwoju Eksportu stanowi obowiązkowy załącznik), w ramach którego możliwe jest również sfinansowanie kosztów przygotowania tego dokumentu. Otrzymane finanse można wykorzystać wyłącznie na działania opisane wcześniej w planie, dlatego jego solidne opracowanie jest niezwykle istotne. Kluczowym elementem Planu Rozwoju Eksportu jest kompleksowa analiza rynku docelowego, która powinna ukazać jego potencjał, a także opis działań, dzięki którym składający wniosek chce wejść na rynki międzynarodowe i tam rozwijać swoją działalność.

Ostatni nabór wniosków odbędzie się w lipcu 2013 roku, dlatego warto śledzić informacje na temat działania 6.1. POIG zamieszczone na stronie http://poig.parp.gov.pl, by nie przeoczyć szansy na rozwój działalności eksportowej swojej firmy i złożyć dokumenty w odpowiednim terminie.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników