Niemcy Belgia Polska Francja

Nowe dyspozycje związane z kontraktem o podwykonawstwo

Co może zagraniczny zleceniodawca

Z dniem 10 stycznia 2013, w Belgii, wszedł w życie artykuł 21 rozporządzenia z 27 grudnia 2012 roku. Na jego mocy wprowadzono pewne ograniczenia w kwestii dysponowania zagranicznym personelem ze strony zleceniodawcy. Zredukowano również jego prawa do ingerencji w pracę ekipy podwykonawcy. Czemu w praktyce mają służyć takie ograniczenia? Ich celem jest zwalczanie nadużyć w kwestii świadczeń socjalnych, których może domagać się podwykonawca.

Do tej pory wyglądało to tak: jeżeli zleceniodawca dawał pracownikom oddelegowanym instrukcje, które mogłyby przyrównać ich do pracowników zleceniodawcy, istniało ryzyko przekwalifikowania pracowników oddelegowanych w pracowników zleceniodawcy. Niosło to ze sobą pewne konsekwencje – w zakresie świadczeń socjalnych stawali się oni pracownikami belgijskimi, których wynagrodzenie podlegało składkom socjalnym z takiego samego tytułu jak składki pracowników firmy belgijskiej.

Wprowadzone zmiany regulują stosunek zleceniodawcy do podwykonawcy i określają, jakie polecenia mogą, a jakie nie powinny być wydawane podwykonawcy. W praktyce oznacza to, że:

  1. Umowa pomiędzy zleceniodawcą i podwykonawcą musi być bardzo jasna w odniesieniu do instrukcji lub wytycznych, których zleceniodawca może udzielić oddelegowanemu personelowi.

  2. Pracodawca nie może dawać żadnych instrukcji dotyczących czasu pracy, czasu odpoczynku, płatnego urlopu, płacy minimalnej, itd., gdyż konsekwencją tego byłoby przyrównanie oddelegowanego pracownika z pracownikiem „belgijskim”. Według prawa, ​​okoliczności te tworzą pewien rodzaj podporządkowania pracownika oddelegowanego belgijskiemu pracodawcy, co pozwala na traktowanie go jak belgijskiego pracownika.

  3. Instrukcje powinny dotyczyć wyłącznie tego, co jest zawarte w umowie o podwykonawstwo i dotyczy opisu prac do wykonania, dat realizacji zamówienia.

  4. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa nie podlegają ograniczeniom (obowiązek używania sprzętu zabezpieczającego i noszenia odzieży ochronnej, itd.).

  5. Zleceniodawca musi przedstawić kontrakt o podwykonawstwo jednemu z organów swojej firmy: radzie pracowników, komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy lub delegacji związku zawodowego. Organy te na ogół nie istnieją w małych i średnich firmach, w których liczba personelu nie przekracza 50 pracowników.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników